KRÁTKE SPRÁVY

Fotoklub Karola Plicku máva pravidelné stretnutia  každý prvý a tretí štvrtok v mesiaci v dome J.C. Hronského o 17,00 hod.

..................................................................................................................................

KRÁSA KVETOM ZRODENÁ

A. Základné údaje
Vyhlasovateľ
a realizátor:        Obec Podhradie
Odborný
garant:                       Fotoklub Karola Plicku Martin

Základná charakteristika:
        Obec Podhradie v okrese Martin vytvára podmienky a podporuje kultúrne a spoločenské podujatia nielen pre občanov svojej obce, ale oslovuje aj širokú verejnosť. Jedným z nich je  súťažná výstava drobnopestovateľov "Kvet Podhradia", svojho druhu jedinečnej prehliadky úspechov drobnopestovateľov regiónu Turca. Počas výstavy prebieha niekoľko sprievodných podujatí, medzi inými aj súťažná výstava fotografií kvetov, rastlín a záhrad. Hodnotená bola návštevníkmi a stretla sa s veľkým ohlasom. Organizátor prišiel s návrhom vyhlásiť fotografickú súťaž s názvom "Krása kvetom zrodená", spojenú s výstavou fotografií.

Poslanie:
        Hlavným poslaním súťaže je vytvoriť podmienky na prezentáciou tvorivých schopností fotografov a ich súťažných prác na výstave a motivovať záujem širokej verejnosti o fotografie rôzneho zamerania, ktorých dominantnou témou je KVET a jeho široké uplatnenie v tvorbe životného prostredia. KVET vo všetkých jeho podobách, významoch a symboloch. Spracovanie tohoto námetu je voľne ponechané na kreativite autora od formy dokumentárnej po výtvarné spracovanie.
B. Priebeh súťaže
1. Súťaže sa môže zúčastniť každý amatérsky fotograf, ktorý sa stotožní s danou témou a splní technické požiadavky stanovené v týchto propozíciách.

2. Do súťaže sa prijímajú všetky fotografie s danou tematikou (bez ohľadu na spôsob spracovania) minimálneho formátu 20 x 30 cm alebo jeho odvodeniny pri dodržaní dlhšej strany ako aj štvorcového formátu 20 x 20 cm a maximálneho formátu 30 x 45 cm. Fotografie menšieho formátu môžu byť prijaté, avšak len s možnosťou vystavenia bez nároku na ocenenie.
3. Súťažné práce je potrebné čitateľne označiť na rube fotografie potrebnými údajmi: menom a priezviskom autora,  jeho presnou adresou a názvom fotografie,( e-mailovou adresou).

4. Ocenené a vystavené práce môže organizátor so súhlasom autora použiť na propagáciu podujatia bez nároku na honorár.
5. Práce prihlásené do súťaže vyhodnotí 3 - členná odborná porota z radov aktívnych fotografov menovaná organizátorom súťaže, ktorá navrhne oceniť a vystaviť v zmysle súťažných podmienok predovšetkým technicky dobre zvládnuté a výtvarne hodnotné fotografie, zodpovedajúce vyhlásenej téme.

 6. Organizátor udelí na základe odporúčania odbornej poroty diplom a vecné ceny za 1., 2. a 3. miesto,   prípadne čestné uznanie za mimoriadne spracovanie danej témy. V priebehu výstavy bude prebiehať aj  anketa o cenu diváka, ktorú určia návštevníci výstavy.

7. Na výstave Kvet Podhradia organizátori vyhlásia výsledky súťaže a odovzdajú diplomy a ceny víťazom. Výsledky organizátori zverejnia v regionálnych printových a elektronických médiách a na

www.kvetpodhradia.szm.sk

8. Realizátori súťaže si vyhradzujú právo pri propagácii podujatia publikovať jednotlivé súťažné fotografie a prezentácie bez nároku autora na honorár.
9. Súťažné termíny:
Uzávierka prijímania prác:            vždy do 10. júna

Porota:                                            týždeň pred konaním výstavy Kvet Podhradia       

Vernisáž výstavy:                           Vernisáž výstavy 2.7.2015  o 17.30 hod.

vyhodnotenie, odovzdanie cien:    na Kvete Podhradia dňa 11.7.2015  medzi 16.00- 17.00 hod.

Výstava potrvá:                              od 2.7.2015 -14.7.2015

Vrátenie fotografií:                        do konca augusta

                        Miesto konania:    Obecný úrad Podhradie

                        Kontakt:               Obec Podhradie,1.mája 194/61, 038 52 Podhradie,

                                                       telefón 0907836293, 043 4293452

 

e-mail-obecpod@stonline.sk          www.podhradie-martin.sk         www.kvetpodhradia.szm.sk


..................................................................................................................................


FOTOMARATÓN MARTIN 2015


 

 

POSLEDNÉ ČLÁNKY


Gustáv Hegedüš - nová fotogaléria


Fotopasáž 2014


Fotopasáž 2013

Výsledky 1.ročníka Fotomaratónu v Martine - aktualizované

Ivan Švec - nová fotogaléria

Ľudovít Košalko - nová fotogaléria

Martin Sipták - nová fotogaléria

Vernisáž výstavy FOTOGRAFIA 2011

Michaela Nahálková - nová fotogaléria

Pozvanie do Hotela Turiec

Vernisáž a výstava Fotografia 2010

Klubový život 2010

Výstava Zima na horách

 


  

...na úvod...

 

 


optimálne rozlíšenie monitora 1024x768                                     Google PageRank

© Copyright Fotoklub Karola Plicku • redakčný systém, hosting spoločnosti WEBYGROUP