Fotomaratón 2013

1. ročník súťaže o najlepšiu fotografiu z mesta Martin spojenú s prezentáciou fotografií.

Prvý ročník Fotomaratónu Martin máme úspešne za sebou. Zúčastnilo sa ho 20 fotografov.

Z nášho fotoklubu sa akcie zúčastnili  Ivan Švec, Jakub a Michal Orlický, Juraj Gavura, Michaela Nahálková, Zuzana Ďuríková, Radim Ziman ako súťažiaci a Juraj Antal ako organizátor.

Na fotomaratóne sa súťažilo  v dvoch  kategóriách, t. j. v kategórii do 16 rokov a nad 16 rokov.

V deň konania podujatia boli fotografi oboznámení so šiestimi súťažnými témami:

park, pamätihodnosť ,ulica, detail, zátišie a interiér

 súťažiaci dostali registračné čísla a vyrazili do terénu, kde v priebehu troch hodín nafotili kolekciu snímok. Výsledky trojhodinového snaženia doručili účastníci súťaže do výstavných priestorov Turčianského kultúrneho strediska v Martine. Tam ich odborná porota v zložení Vladimír Bača, Michal Pišný a Michal Lašút zhodnotila a vybrala najlepšie kolekcie z oboch kategórií.

Približne tridsiatka najlepších fotografií bude vybraná na Fotopasáž, ktorá bude počas júnových Dní mesta Martin.

........................................................................................................................................................

Výsledky súťaže:

kategória do 16 rokov

1. miesto Jakub Orlický

kategória nad 16 rokov

1. miesto – Michal Orlický

2. miesto - Peter Bela

3. miesto – Radim Ziman

čestné uznanie získal – Martin Filo

........................................................................................................................................................

ocenené fotografie:

Jakub Orlický

........................................................................................................................................................

Michal Orlický

Peter Bela

Radim Ziman

Martin Filo

........................................................................................................................................................

ďalší členovia fotoklubu, ktorí sa zúčastnili fotomaratónu

Michaela Nahálková

Ivan Švec

Zuzana Ďuríková

Juraj Gavura

ďalšie súťažné fotografie si môžete pozrieť na stránke Turčianského kultúrneho strediska.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme.

Tešíme sa na druhý ročník.

...na úvod...

 

 

 


Propozície súťaže Fotomaratón 2013 - súťaž vo fotografovaní

Organizátor:
Žilinský samosprávny kraj
Turčianske kultúrne stredisko v Martine
Centrum kultúry MARTIN, n.o.
Fotoklub Karola Plicku Martin

Termín konania: 16. marca 2013 o 10,00 hod. (uzávierka: 14. marca 2013)
Prihlásiť sa môžete na e-mailovú adresu: radoslav.pancik@gmail.com.


Miesto konania: Výstavné priestory Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine (úvodné stretnutie, odovzdanie nafotených prác, rozborový seminár a vyhládenie výsledkov a mesto Martin.

Podmienky súťaže (zásady účasti):
1. Súťaže sa môže zúčastniť každý tvorca, fotograf.
2. Súťaž sa koná v dvoch kategóriách: autori do 16 rokov a autori nad 16 rokov.
3. Účastnik súťaže je povinný riadne vyplniť prihlášku a zaregistrovať sa do 14. marca 2013.
4. Účastnik súťaže súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v evidencii organizátora pre potreby súťaže, tieto údaje nebudú poskytnuté tretím osobám.
5. Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť účastnika a to bez udania dôvodu.
6. Účastnik súhlasí s tým, aby ním odovzdané snímky organizátor použil na propagáciu fotomaratónu a to buď publikovaním v tlači, masmédiach, výstavách, alebo plagátoch bez nároku na honorár.

Pravidlá súťaže:
1. V deň konania súťaže sa súťažiaci stretnú vo výstavných priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska na Divadelnej č. 5, 036 01 Martin. Tu si každý účastnik preberie svoje registračné číslo a dostane šesť tém. Témy sú pre účastnikov vopred neznáme.
2. Témy budú pre všetkých rovnaké.
3. Ako prvú snímku si súťažiaci odfotí svoje pridelené redistračné číslo.
4. Do súťaže bude zaradená len kolekcia pozostávajúca zo šiestich fotografií vyhlásených tém odfotených v poradí, ktoré určí organizátor súťaže.
5. Po štarte fotomaratónu má súťažiaci 3 hodiny na zhotovenie súťažných snímok kolekcie.
6. Účastnici si na súťaž musia priniesť vlastnú čistú kartu a zariadenie (kábel) na stiahnutie súťažnej kolekcie z fotoaparátu do počítača.
7. Fotografie musia byť nafotené vo formáte JPEG.
8. Súťaž bude ukončená do 14,00 hodiny. Do toto času treba odovzdať súťažné snímky vo výstavných priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine, kde bola súťaž zahájená.
9. Autor si vyhradzuje právo obmedziť účasť počtom účastnikov v poradí akom budú donesené prihlášky.

Hodnotenie súťaže:
1. Odborná porota hodnotí jednotlivé fotografie najprv na internej porade, bez účasti autorov a publika, na ktorej je výmena odborných názorov a vytvorenie výsledkov.
2. Následne porota hodnotí aj verejne pred súťažiacimi a divákmi na odbornom rozborovom seminári, ktorý sa bude realizovať formou prezentácie fotografií prostredníctvom dataprojektoru.
3. Porota urobí analýzu všetkých súťažných fotografií z viacerých aspektov umeleckého aj technického. Tieto odborné rozborové semináre plnia funkciu edukačnej časti podujatia a sú veľkým prínosom pre súťažiacich, majú aj výchovno-vzdelávací cieľ, sú aj odborným zdôvodnením rozhodnutia poroty.
4. Organizátori súťaže udelia diplomy a ceny za 1., 2. a 3. miesto v oboch kategóriach na základe návrhu odbornej poroty tak, aby udelenie cien zodpovedalo čo najobjektívnejšie umeleckému hodnoteniu vo vekových kategóriách.
5. Organizátor si vyhradzuje právo na základe kvality súťažných snímok niektoré ceny neudeliť, alebo udeliť navyše.
6. Výsledky súťaže budú vyhlásené po rozborovom seminári, ktorý začne o 17,00 hodine.

Termín zaslania záväznej prihlášky:
Podmienkou účasti je doručenie prihlášky do 14. marca 2013, osobne, alebo na poštovú adresu: Turčianske kultúrne stredisko v Martine, Divadelná 5, 036 01 Martin, P.O. BOX 104, alebo elektronicky na e-mail: radoslav.pancik@gmail.com.Kontakt – bližšie informácie:
Mgr. Radoslav Pančík, metodik Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine,
Divadelná 5, 036 01 Martin
tel. 043/4132394, mob. 0917/494 708
e-mail: radoslav.pancik@gmail.com,  www.tks.sk

...na úvod...


........................................................................................................................................................

optimálne rozlíšenie monitora 1024x768                                     Google PageRank

© Copyright Fotoklub Karola Plicku • redakčný systém, hosting spoločnosti WEBYGROUP